Sygdom

Fravær på arbejdsplads på grund af sygdom betegnes som værende lovligt forfald. Man har som både fuldtids- eller deltidsansat med overenskomst ret til at få udbetalt løn, på trods af at man er fraværende i forbindelse med sygdom. 

Hvis man ikke sygemelder sig til sin arbejdsgiver, så er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn for den periode man er fraværende. Hvis man bliver væk i længere tid uden at sygemelde sig, kan dette ligge til grunde for, at man bliver bortvist fra sin arbejdsplads. 

I forhold til langtidssygemelding, så har man ikke pligt til at fortælle sin arbejdsgiver hvad man fejler. Arbejdsgiveren kan dog bede om en varighedserklæring, der er en erklæring fra lægen, der skønner hvornår man er rask igen, og kan genoptage sit arbejde. 

Som offentligt ansat har man som udgangspunkt ret til at være sygemeldt, så længe at man har dokumentation for at man er syg.

Hvis man er privat ansat kan man være underlagt 120-dages reglen, der giver arbejdsgiveren ret til at opsige en med forkortet varsel, hvis man har haft 120 sygedage inden for samme år.

Som timelønnet er man så løst ansat, at man ikke har ret til at få udbetalt løn under sygdom. Man har derimod ret til dagpenge, da man teknisk set anses som værende ledig, så snart man sygemelder sig fra et timelønsarbejde.

Man må ikke tage på ferie i den periode, man er sygemeldt.